VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1.                Úvodní ustanovení

1.1             Předmětem těchto všeobených obchodních podmínek (dále jen “VOP”) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Fechtner Group s.r.o., se sídlem na adrese Pod Panskou zahradou 455, Brandýsek, 273 41, IČO: 108 50 431 (dále jen „Společnost“), provozovatelem soukromé tělocvičny „Fechtner – workout club“ umístěné na adrese Holandská 2543, 271 01 Kladno (dále jen „Klub“) a fyzickou osobou využívající Služby (jak jsou vymezeny níže) v Klubu (dále jen „Člen“).

1.2             Členství Člena v Klubu je upraveno Dohodou o poskytování služeb v soukromé tělocvičně Fechtner – workout club (dále jen „Dohoda“) uzavřenou mezi Společností a Členem při osobní návštěvě Klubu nebo elektronicky distančním způsobem. Společnost s Členem v Dohodě ujedná zejména (i) typ členství, (ii) den začátku členství, (iii) délku členství, (iv) výši členského poplatku a (v) konkrétní dny a časy pohybových lekcí, jichž se bude Člen účastnit.

1.3             Službami poskytovanými Společností se všeobecně rozumí: přístup do Klubu a k jeho vybavení za účelem cvičení a dalších sportovních aktivit, pohybové lekce vedené kvalifikovanými osobními trenéry, měření tělesného složení a tělesná diagnostika, výživové poradenství a konzultace v oblasti výživy, fotodokumentace a videodokumentace progresu Člena (dále jen „Služby“). Rozsah Služeb, které je Člen oprávněn využívat se řídí typem členství, které je Členovi dle Dohody poskytováno. Poskytování Služeb v Klubu podléhá aktuální dostupnosti a kapacitě. Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, dojde-li k přerušení v poskytování určité Služby v Klubu na dobu, která v úhrnu nepřesáhne 30 dní v kalendářním roce, nemá Člen nárok na žádnou kompenzaci.

2.                Typy členství

2.1             Společnost poskytuje čtyři typy členství, a to členství BASIC, BASIC+, OPTIMAL OPTIMAL+ (dale společně jen “Členství”), která se odlišují rozsahem Služeb, které v jejich rámci Společnost Členovi poskytuje.

2.2             V rámci Členství BASIC je Člen oprávněn využívat následující Služby:

2.2.1             Přístup do Klubu a k jeho vybavení ve sjednaných dnech a frekvenci dle Dohody za účelem cvičení a dalších sportovních aktivit;

2.2.2             2x týdně účast na semi-privátní pohybové lekci (max. 6 osob) vedené kvalifikovaným osobním trenérem v délce 75 minut;

2.2.3             Náhradní termín 2x v kalendářním měsíci;

2.2.4             Přístup k členské sekci v klubovém systému E.O.S.;

2.2.5             1x úvodní tělesná diagnostika v délce 60 minut;

2.3             V rámci Členství BASIC+ je Člen oprávněn využívat následující Služby:

2.3.1             Přístup do Klubu a k jeho vybavení ve sjednaných dnech a frekvenci dle Dohody za účelem cvičení a dalších sportovních aktivit;

2.3.2             2x týdně účast na semi-privátní pohybové lekci (max. 6 osob) vedené kvalifikovaným osobním trenérem v délce 75 minut;

2.3.3             1x týdně účast na kruhových a kondičních trénincích (max. 10 osob) vedených kvalifikovanýcm osobním trenérem v délce 60 minut;

2.3.4             Náhradní termín 3x v kalendářním měsíci;

2.3.5             Přístup k členské sekci v klubovém systému E.O.S.;

2.3.6             1x úvodní tělesná diagnostika v délce 60 minut;

2.4             V rámci Členství OPTIMAL je Člen oprávněn využívat následující Služby:

2.4.1             Přístup do Klubu a k jeho vybavení ve sjednaných dnech a frekvenci dle Dohody za účelem cvičení a dalších sportovních aktivit;

2.4.2             2x týdně účast na semi-privátní pohybové lekci (max. 6 osob) vedené kvalifikovaným osobním trenérem v délce 75 minut;

2.4.3             Náhradní termín 2x v kalendářním měsíci;

2.4.4             1x za kalendářní měsíc základní měření tělesného složení na přístroji InBody 270 a interpretace výsledků;

2.4.5             1x za tři kalendářní měsíce fotodokumentace progresu Člena;

2.4.6             Vzdělávací protokoly v elektronické verzi;

2.4.7             Vzdělávací konzultace v oblasti výživy v délce 90 minut;

2.4.8             Výživové poradenství (zahrnuje tvorbu jídelníčku na míru, nebo ekvivalentě adekvátní postup);

2.4.9             Přístup k členské sekci v klubovém systému E.O.S.;

2.4.10          1x za kalendářní měsíc konzultace s kvalifikovaným osobním trenérem či s výživovým podarcem v délce 20 minut;

2.4.11          Měření tlaku 1x za tři měsíce;

2.4.12          1x úvodní tělesná diagnostika v délce 60 minut;

2.4.13          1x funkční tričko s potiskem;

2.4.14          1x kniha „Kam zmizel můj sýr” v elektronické podobě;

2.4.15          Pitný režim včetně kávy v neomezeném množství; a

2.5             V rámci Členství OPTIMAL+ je Člen oprávněn využívat následující Služby:

2.5.1             Přístup do Klubu a k jeho vybavení ve sjednaných dnech a frekvenci dle Dohody za účelem cvičení a dalších sportovních aktivit;

2.5.2             2x týdně účast na semi-privátní pohybové lekci (max. 6 osob) vedené kvalifikovaným osobním trenérem v délce 75 minut;

2.5.3             1x týdně účast na kruhových a kondičních trénincích (max. 10 osob) vedených kvalifikovanýcm osobním trenérem v délce 60 minut;

2.5.4             Náhradní termín 3x v kalendářním měsíci;

2.5.5             1x za kalendářní měsíc základní měření tělesného složení na přístroji InBody 270 a interpretace výsledků;

2.5.6             1x za tři kalendářní měsíce fotodokumentace progresu Člena;

2.5.7             Vzdělávací protokoly v elektronické verzi;

2.5.8             Vzdělávací konzultace v oblasti výživy v délce 90 minut;

2.5.9             Výživové poradenství (zahrnuje tvorbu jídelníčku na míru, nebo ekvivalentě adekvátní postup);

2.5.10          Přístup k členské sekci v klubovém systému E.O.S.;

2.5.11          1x za kalendářní měsíc konzultace s kvalifikovaným osobním trenérem či s výživovým podarcem v délce 20 minut;

2.5.12          Měření tlaku 1x za tři měsíce;

2.5.13          1x úvodní tělesná diagnostika v délce 60 minut;

2.5.14          1x funkční tričko s potiskem;

2.5.15          1x kniha „Kam zmizel můj sýr” v elektronické podobě;

2.5.16          Pitný režim včetně kávy v neomezeném množství;

2.6             Společnost se zavazuje poskytovat Členovi plnění Služeb uvedených v čl. 2.2.2, 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2, 2.5.2 a 2.5.3 těchto VOP výhradně prostřednictvím kvalifikovaného osobního trenéra, který nad rámec svého oficiálního vzdělání absolvoval zaškolení ve Společnosti s přihlednutím ke specifikům poskytovaných Služeb.

2.7             Člen bere na vědomí, že Společnost neposkytuje Služby v době státních svátků. V případě, že pohybová lekce, cvičení nebo doplňkový kruhové a kondiční trénink připadne na dobu státního svátku a Člen projeví zájem o náhradu, Společnost Členovi nabídne náhradní termín. Náhradní termín bude určen Společností, a to dle kapacity Klubu, nejpozději však do 20 dní ode dne, kdy se měla konat pohybová lekce, za kterou je náhradní termín poskytován. Nedostaví-li se Člen na náhradní termín, nárok Člena na účast na pohybové lekci, cvičení nebo doplňkovém kruhovém a kondičním tréninku zaniká.

2.8             Nemůže-li se Člen z jakéhokoliv důvodu dostavit na pohybovou lekci ve sjednaném termínu, je povinen o tom neprodleně informovat Společnost skrze sekci „Docházka“ v klubovém systému E.O.S.

2.9             Nedostaví-li se Člen na pohybovou lekci ve sjednaném termínu a informuje-li o tom Společnost alespoň 24 hodin před začátkem pohybové lekce způsobem dle článku 2.8 těchto VOP, je oprávněn dostavit se na pohybovou lekci v náhradním termínu. Maximální počet zmeškaných pohybových lekcí, za které je Člen oprávněn čerpat náhradní termín se odvíjí od typu Členství. Náhradní termín bude určen Společností, a to dle kapacity Klubu, nejpozději však do 20 dní ode dne, kdy se měla konat pohybová lekce, za kterou je náhradní termín poskytován. Nedostaví-li se Člen na náhradní termín, nárok Člena na účast na pohybové lekci zaniká. 

2.10          Nezajistí-li Společnost Členovi pohybovou lekci ve sjednaném termínu, má Člen nárok na náhradu této lekce v nejbližším možném termínu dle ujednání se Společností. Jako omluvu za zrušenou pohybovou lekci poskytne Společnost Členovi nad rámec sjednaného jednu pohybovou lekci navíc zdarma. Tím není dotčen článek 10.1 těchto VOP.

3.                Vznik a zánik členství

3.1             Členství Člena v Klubu vzniká dnem, který je v Dohodě uveden jako den začátku členství, a to za předpokladu, že k témuž dni byl zaplacen i) Členský poplatek (jak je vymezen níže) za první celý kalendářní měsíc Členství, popř. ii) poměrná část Členského poplatku za první měsíc Členství kalkulovaná jako procentuální část měsíčního Členského poplatku odpovídající počtu dnů, které ke dni začátku Členství zbývají do konce kalendářního měsíce, v němž Členství vzniklo. Byl-li Členský poplatek (či jeho poměrná část) zaplacen později, než ke dni označenému v Dohodě jako den začátku Členství, vzniká Členství až ke dni zaplacení Členského poplatku za první měsíc Členství, respektive jeho poměrné části.

3.2             Ke vzniku Členství osoby mladší 18 let je nutné, aby společně s ní Dohodu podepsal též její zákonný zástupce.

3.3             Členství Člena v Klubu zaniká uplynutím doby, na kterou bylo Členství dle Dohody sjednáno, případně jiným způsobem výslovně upraveným v těchto VOP.

3.4             Členství a členská práva z něj plynoucí se vztahují výhradně na Člena, a to pouze v době mezi vznikem a zánikem Členství. Členství včetně členských práv a povinností z něj vyplývajících lze postoupit na třetí osobu (dále jen „Postupník“), a to dohodou o postoupení Dohody uzavřenou písemně mezi Členem a Postupníkem k čemuž tímto Společnost dává svůj předchozí souhlas. Účinnost postoupení Členství (resp. Dohody) nastává k okamžiku oznámení postoupení Společnosti. K okamžiku účinnosti postoupení Dohody zaniká Členství Člena a vzniká Členství Postupníka. Společnost ve smyslu § 1899 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odmítá osvobození Člena od jeho povinností dle Dohody, pročěž je oprávněna po Členovi požadovat, aby plnil, nebude-li převzaté povinnosti plnit Postupník.

3.5             Člen je oprávněn jednostranně ukončit Členství v průběhu jeho trvání, i bez udání důvodu, a to následovně:

3.5.1             do pěti (5) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody oznámením zaslaným Společnosti na e-mail info@fwc.cz nejpozději v poslední den této lhůty, přičemž se má za to, že oznámení je doručeno okamžikem jeho odeslání z e-mailu Člena. Jednostranné ukončení Členství dle tohoto článku 3.5.1 je zpoplatněno poplatkem ve výši 5.000,- Kč. Poplatek za jednostranné ukončení Členství je splatný ke dni jednostranného ukončení Členství; nebo

3.5.2             vždy ke konci kalendářního měsíce oznámením zaslaným Společnosti na e-mail info@fwc.cz alespoň pět (5) dní předem. Jednostranné ukončení Členství dle tohoto článku 3.5.2 je zpoplatněno storno poplatkem ve výši 30 % z částky vypočtené jako násobek i) výše měsíčního Členského poplatku a ii) počtu kalendářních měsíců, jež ode dne účinnosti jednostranného ukončení Členství zbývají do konce Členství sjednaného v Dohodě. Poplatek za jednostranné ukončení Členství je splatný ke dni jednostranného ukončení Členství.

3.6             Společnost si vyhrazuje právo ukončit Dohodu výpovědí bez výpovědní doby, pokud Člen opakovaně nebo podstatným způsobem poruší povinnosti jemu vyplývající z Dohody, těchto VOP nebo Provozního řádu Klubu či pokud opakovaně nedbá pokynů vedení nebo zaměstnanců Společnosti zodpovědných za chod Klubu a bezpečnost v něm. Společnost je oprávněna vypovědět Dohodu s okamžitou účinností též v případě, kdy je Člen v prodlení s úhradou Členského poplatku, udržovacího poplatku či jakékoliv jiné platby dle Dohody nebo těchto VOP po dobu delší než 90 dnů. Členství Člena, jehož Dohoda byla ukončena okamžitou výpovědí, je možno obnovit, resp. novou Dohodu je možné uzavřít, pouze pokud Člen uhradil veškeré (i předchozí) dlužné částky, tj. nemá-li vůči Společnosti žádné neuhrazené závazky.

4.                Změna typu Členství, délky trvání Členství, dnů a časů pohybových lekcí

4.1             Člen a Společnost mohou prostřednictvím dodatku k Dohodě sjednat změnu:

4.1.1             typu Členství s tím, že přecházet lze jen mezi Členstvími EASY, BASIC a OPTIMAL;

4.1.2             délku trvání Členství;

4.1.3             dnů a časů pohybových lekcí.

4.2             Společnost není povinna uzavřít dodatek k Dohodě. Společnost dodatek dle čl. 4.1 nesjedná zejména v případě existence splatných závazků Člena vůči Společnosti.

4.3             Pokud není uvedeno v dodatku k Dohodě jinak, je dodatek účinný od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl dodatek uzavřen.

4.4             Přechod z Členství OPTIMAL na jiný typ Členství je zpoplatněn jednorázovým poplatkem ve výši 2.000 Kč. Poplatek se nehradí v případě trvání Členství OPTIMAL alespoň po dobu 4 měsíců. Poplatek je splatný třetí den po dni uzavření dodatku k Dohodě na číslo účtu uvedené v článku 7.3 těchto VOP.

5.                Přerušení Členství

5.1             Ze zdravotních důvodu a z důvodu mimořádných okolností

5.1.1             V případě výskytu mimořádných okolností, pro které nemůže Člen v době trvání členství řádně využívat Služby, zejména v případě dlouhotrvající nemoci, hospitalizace, úmrtí v rodině, narození potomka atp., je Člen, doloží-li adekvátně existenci mimořádné okolnosti a nemá-li vůči Společnosti žádné splatné závazky, oprávněn žádat (e-mailem) o přerušení Členství po dobu trvání této mimořádné okolnosti, vždy však nejméně na dobu 2 týdnů a nejdéle na dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Maximální souhrnná doba přerušení v průběhu trvání Členství činí 6 měsíců. Po dobu trvání přerušení Členství není Člen povinen hradit Členský poplatek.

5.1.2             Po ukončení přerušení se délka trvání Členství sjednaná v Dohodě automaticky prodlužuje o délku trvání přerušení Členství, přičemž výše Členského poplatku sjednaná v Dohodě zůstává zachována. Poměrná část již zaplaceného Členského poplatku za kalendářní měsíc, ve kterém Člen následně alespoň částečně nevyužíval Služby z důvodu přerušení Členství, se po ukončení přerušení Členství započítá na později splatné Členské poplatky. 

5.1.3             Po dobu trvání přerušení Členství není Člen oprávněn využívat Služby s výjimkou přístupu do členské sekce v klubovém systému E.O.S., který je Členovi i po dobu trvání přerušení zachován.

5.1.4             Při přerušení Členství na dobu kratší než 3 po sobě jdoucí měsíce je Členovi automaticky poskytována garance zachování dnů a časů pohybových lekcí v rozvrhu sjednaných se Členem v Dohodě též po ukončení přerušení Členství. V případě přerušení Členství alespoň na dobu 3 po sobě jdoucích měsíců si Společnost vyhrazuje právo změnit po ukončení přerušení Členství dny a časy pohybových lekcí sjednaných se Členem v Dohodě. Členovi, který přerušil Členství alespoň na dobu delší než 3 po sobě jdoucí měsíce, bude v případě jeho zájmu poskytnuta garance zachování dnů a časů pohybových lekcí v rozvrhu sjednaných se Členem v Dohodě též po ukončení přerušení Členství, uhradí-li za každý započatý měsíc přerušení přesahující první tři měsíce udržovací poplatek ve výši 1.000 Kč/měsíc. Udržovací poplatek je splatný třetí den v kalendářním měsíci, za který je hrazen, na číslo účtu uvedené v článku 7.3 těchto VOP.

5.2             Bez udání důvodu

5.2.1             Nemá-li vůči Společnosti žádné splatné závazky, je Člen oprávněn přerušit Členství též bez udání důvodu v případě, že nemá zájem Služby po určitou dobu (vždy však v rozsahu celého kalendářního měsíce) využívat. Minimální délka přerušení je jeden kalendářní měsíc, maximální délka přerušení jsou tři kalendářní měsíce. Přerušení bez udání důvodu může Člen využít opakovaně, vždy však v maximální souhrnné délce 3 měsíce.

5.2.2             Po dobu přerušení je Člen povinen hradit udržovací poplatek ve výši 1.000 Kč/měsíc, který je splatný třetí den v kalendářním měsíci, za který je hrazen, na číslo účtu uvedené v článku 7.3 těchto VOP.

5.2.3             Za předpokladu, že Člen řádně hradí udržovací poplatek, je Členovi poskytována garance zachování dnů a časů pohybových lekcí v rozvrhu sjednaných se Členem v Dohodě též po ukončení přerušení Členství.

5.2.4             Po dobu trvání přerušení Členství není Člen povinen hradit Členský poplatek. Po ukončení přerušení se délka trvání Členství sjednaná v Dohodě automaticky prodlužuje o délku trvání přerušení Členství, přičemž výše Členského poplatku sjednaná v Dohodě zůstává zachována.

6.                Garance spokojenosti

6.1             Za účelem ověření spokojenosti s kvalitou Služeb poskytuje Společnost Členům tzv. garanci spokojenosti. V případě nespokojenosti s Člena s kvalitou Služeb je každý Člen oprávněn využít v průběhu prvního kalendářního měsíce trvání Členství (resp. prvních 30 dní trvání Členství v případě, že Členství začalo jiný než první den kalendářního měsíce) možnost ukončit Členství bez dalšího. V takovém případě má Člen dále nárok na vrácení všech jím dosud uhrazených plateb (včetně Členského poplatku).

6.2             Možnost Člena využít garance spokojenosti dle článku 6.1 těchto VOP je podmíněna včasným uhrazením Členského poplatku za prvních 30 dní trvání Členství a účastí na alespoň 50 % všech pohybových lekcí plánovaných pro Člena po dobu prvního kalendářního měsíce trvání jeho Členství (resp. po dobu prvních 30 dní trvání Členství v případě, že Členství začalo jiný než první den kalendářního měsíce). Pro závěr o splnění této podmínky jsou určující údaje o docházce Člena uvedené v klubovém systému E.O.S.

6.3             Možnost využít garance spokojenosti dle tohoto článku nemají ti Členové, kteří již v minulosti byli Členy.

7.                Členské poplatky, platební podmínky

7.1             Za poskytované Služby je Člen povinen hradit Společnosti členské poplatky ve výši uvedené v Dohodě pro dané zúčtovací období (dále jen „Členský poplatek“). Není-li v těchto VOP nebo v Dohodě uvedeno jinak, je zúčtovacím obdobím jeden kalendářní měsíc. V případě, že Členství nezačíná prvním dnem kalendářního měsíce, je zúčtovacím obdobím počet dnů, které ke dni začátku Členství zbývají do konce kalendářního měsíce, v němž Členství vzniklo, a Členský poplatek poplatek za tento neúplný měsíc bude vypočítán jako poměrná část Členského poplatku odpovídající délce tohoto zúčtovacího období.

7.2             Členský poplatek za první kalendářní měsíc Členství (resp. jeho poměrná část) je splatný při uzavření Dohody. Každý další Členský poplatek je splatný třetí den v kalendářním měsíci, za který je hrazen.

7.3             Členský poplatek (popř. jeho poměrnou část) je Člen povinen uhradit na základě vystavené faktury bezhotovostně na účet Společnosti č. 123-6498120217/0100.

7.4             Není-li v těchto VOP uvedeno jinak, nezprošťuje skutečnost, že Člen nevyužívá Služeb Klubu, Člena jeho povinnosti hradit Členské poplatky.

7.5             V případě prodlení Člena s platbou Členského poplatku (či jakékoli jeho části) nebo s jakoukoliv jinou platbou, kterou má Společnosti uhradit, je Společnost oprávněna odmítnout Členovi přístup do Klubu, dokud neuhradí dlužnou částku v plné výši, a jednostranně mu do té doby přerušit poskytování Služeb. Tím není dotčena povinnost Člena uhradit příslušné Členské poplatky i za období, ve kterém mu byl z důvodu jeho prodlení odepřen přístup do Klubu a přerušeno poskytování Služeb.

7.6             Ocitne-li se Člen v prodlení s úhradou Členského poplatku, udržovacího poplatku či jiné platby dle Dohody nebo těchto VOP po dobu delší než 90 dnů, je Společnost oprávněna Dohodu se Členem vypovědět bez výpovědní doby dle článku 3.6 těchto VOP. Tím není dotčena povinnost Člena uhradit příslušné platby i za období do jednostranného ukončení Dohody ze strany Společnosti. Využije-li Společnost svého práva a ukončí Dohodu s okamžitou účinností dle čl. 3.6 těchto VOP, vzniká jí dále právo na uhrazení smluvní pokuty ve výši 30 % z částky vypočtené jako násobek i) výše měsíčního Členského poplatku a ii) počtu kalendářních měsíců, jež ode dne jednostranného ukončení Členství zbývají do konce Členství sjednaného v Dohodě. Smluvní pokuta je splatná ke dni jednostranného ukončení Členství ze strany Společnosti.

7.7             V případě prodlení Člena s jakoukoliv úhradou ve prospěch Společnosti dle Dohody nebo těchto VOP je Společnost oprávněna žádat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není nijak dotčeno právo Společnosti na náhradu škody vzniklé prodlením Člena. Smluvní pokuta je splatná oznámením zaslaným Společností na emailovou adresu uvedenou Členem.

7.8             V případě prodlení Člena s jakoukoliv úhradou ve prospěch Společnosti dle Dohody nebo těchto VOP je Člen povinen nahradit Společnosti náklady spojené se zasláním výzev k úhradě. Člen zejména bere na vědomí, že v případě prodlení Člena s jakoukoliv úhradou ve prospěch Společnosti dle Dohody nebo těchto VOP delšího než 90 dní Společnost zpravidla využije služeb právního zastoupení, přičemž náklady právního zastoupení vzniklé Společnosti spojené se zasláním každé jedné výzvy k úhradě činí 3.630 Kč.

8.                Přístup do systému

8.1             Členovi bude po uhrazení Členského poplatku za první zúčtovací období zřízen přístup do online klubového systému E.O.S., ke kterému Společnost bez zbytečného odkladku poskytne Členovi přístupové údaje.

8.2             Přístupové údaje do systému E.O.S. jsou nepřenosné a je zakázáno umožnit přístup do systému třetím osobám.

8.3             Člen je povinen využívat klubový systém E.O.S. pro komunikaci se Společností. Člen v systému E.O.S. zejména eviduje svou docházku na pohybových lekcích, informuje Společnost o nepřítomnosti na plánovaných pohybových lekcích a žádá Společnost o přerušení Členství dle článku 5 těchto VOP.

9.                Práva a povinnosti, odpovědnost smluvních stran

9.1             Před zahájením využívání Služeb je Člen povinen vyplnit tzv. vstupní dotazník, který mu bude poskytnutý současně s Dohodou.

9.2             Před zahájením využívání služeb je Člen povinen se důkladně seznámit s Provozním řádem Klubu, který mu bude poskytnutý současně s Dohodou a který je k dispozici též v Klubu. Člen je povinen řídit se při využívání Služeb Provozním řádem Klubu a pokyny Společnosti a jejích zaměstnanců či jiných osob poskytujících Členům Služby jménem Společnosti (včetně instruktorů a trenérů).

9.3             Člen je povinen vyplnit před zahájením využívání Služeb čestné prohlášení o svém zdravotním stavu, jež mu bylo Společností poskytnuto při podpisu Dohody. Dojde-li k jakékoliv změně zdravotního stavu Člena, jež by mohla mít vliv na využívání Služeb, je Člen povinen o tom bez zbytečného odkladu Společnost řádně informovat.

9.4             V případě, že Člen zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání Služeb nebo by takovéto pokračování mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen tuto skutečnost okamžitě oznámit Společnosti či jejím zástupcům (trenéři a instruktoři) a ihned ukončit využívání Služeb.

9.5             Společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu na zdraví či majetku, která může Členovi vzniknout v důsledku nedodržení postupu či pokynu Společnosti, jejích zaměstnanců, instruktorů nebo trenérů. Společnost nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu na zdraví či majetku, kterou si Člen způsobí úmyslně, z nedbalosti či přeceněním své fyzické kondice.

9.6             Společnost v žádném případě negarantuje dosažení jakýchkoli vizuálních, estetických a fyzických výsledků Člena.

9.7             Člen odpovídá Společnosti za újmu, kterou způsobí Společnosti či jejím zaměstnancům a subdodavatelům porušením svých zákonných či smluvních povinností vyplývajících z Dohody, těchto VOP či Provozního řádu Klubu.

9.8             Společnost odpovídá Členovi za újmu na majetku či na zdraví v případě, že vznikla přímým a jednoznačně zaviněným (ať úmyslným nebo v důsledku hrubé nedbalosti) porušením povinností Společnosti nebo jejích zaměstnanců.

9.9             Pro odkládání věcí (vyjma peněz a dalších cenností) jsou Členovi k dispozici šatny. Šatny neslouží k odkládání cenností (zejména finanční hotovost, mobilní telefony, přenosné počítače a další cennosti, jejichž přinášení do Klubu není obvyklé) a Společnost neodpovídá za škodu na cennostech v Klubu odložených.

10.             Vyšší moc

10.1          V případě, že Společnost nezávisle na její vůli nebude moci z důvodu vyšší moci, zejména, ale nikoliv výlučně z důvodu války, pandemie, vládních nebo jiných legislativních nařízení,  poskytovat Služby nebo je na základě těchto důvodů bude moci Společnost poskytovat jen v omezeném režimu, není Člen oprávněn po Společnosti požadovat náhradu zmeškaných a/nebo nevyčerpaných Služeb a Společnost není povina Členovi jakkoliv kompenzovat Členem nevyčerpané Služby. Členovi v takovém případě nevznikají za Společností ani žádné jiné nároky (zejména náhrada jiné škody, náhrada nákladů apod.).

11.             Zpracování osobních údajů

11.1          Společnost ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává na základě jejich dobrovolného předání tyto osobní údaje Člena: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu, kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), fotografie a videozáznamy.

11.2          Osobní údaje jsou zpracovány manuálně či případně automatizovaně za účelem plnění této Dohody a s ohledem na oprávněný zájem správce spočívající v ochraně jeho nároků.

11.3          Osobní údaje budou zpracovány po dobu účinnosti Dohody a dále maximálně po dobu 11 let s ohledem na trvání občanskoprávních promlčecích lhůt pro účely archivace případu a zajištění důkazní situace. Doba 11 let pokrývá 10letou objektivní promlčecí lhůtu + 1 rok s ohledem na skutečnost, že případná žaloba může být Společnosti doručena se zpožděním.

11.4          Osobní údaje nebudou předávány ani zpřístupněny třetím osobám, ani do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci vyjma zpřístupnění dodavatelům Společnosti, které Společnost využívá pro účely poskytovaní Služeb a dalších plnění dle Dohody. Těmito dodavateli jsou:

11.4.1          poskytovatel Klubem využívaného členského systému;

11.4.2          poskytovatel Klubem využívaného objednávkového systému;

11.4.3          poskytovatel Klubem využívané tělesné diagnostiky; a

11.4.4          poskytovatel Klubem využívaného automatického doručovacího systému (e-mail marketing).

Společnost dále může zpřístupnit osobní údaje následujícím dodavatelům:

11.4.5          poskytovatel Klubem využívaného platebního systému.

11.5          Člen má právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Společnost zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a případně požadovat odstranění vzniklého stavu, nejsou-li osobní údaje zpracovávány v souladu s právními předpisy (např. blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů), vyžádat si přístup k osobním údajům a tyto nechat případně opravit, požadovat výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, jsou-li zpracovávány protiprávně, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, tj. právo získat přehled osobních údajů a tyto předat jinému správci, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společnost na adrese Pod Panskou zahradou 455, Brandýsek, 273 41, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/), ke kterému je možné podat stížnost.

12.             Závěrečná ustanovení

12.1          Člen je povinen oznámit Společnosti jakoukoliv změnu osobních a kontaktních údajů uvedených v Dohodě bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně došlo.

12.2          Společnost bude Členovi zasílat veškeré písemnosti elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v Dohodě nebo na poslední Členem udanou e-mailovou adresu. Písemnosti se považují za doručené nejpozději třetí den po jejich odeslání Společností na poslední Členem udanou e-mailovou adresu.

12.3          Společnost je oprávněna kdykoliv přechodně či trvale změnit adresu Klubu, aniž by tím byly dotčeny ostatní podmínky již existujících Členství.

12.4          Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit Provozní řád Klubu. Změny Provozního řádu Klubu jsou vůči Členovi účinné dnem jeho doručení na e-mailovou adresu Člena v souladu s článkem 13.2 těchto VOP.

12.5          Společnost je oprávněna kdykoliv jednostranně změnit znění těchto VOP. V takovém případě je povinností Společnosti informovat Člena postupem dle článku 13.2 těchto VOP o této změně a poskytnout mu navrhované nové znění, a to alespoň 30 dní před účinností nového znění VOP. Nesouhlasí-li Člen se zamýšlenými změnami VOP, má právo z tohoto důvodu Dohodu před datem účinnosti nového znění VOP vypovědět. Vypovědní doba činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, jenž následuje po měsíci, ve kterém bylo oznámení o výpovědi doručeno Společnosti. Povinnost Člena hradit Členský poplatek a právo využívat Služby zůstávají po dobu výpovědní doby zachovány.

12.6          Aktuální znění VOP je vždy k dispozici na internetových stránkách Společnosti  a v prostorách Klubu.

12.7          Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

12.8          Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se dohodly, že na úpravu právních vztahů založených Dohodou se nepoužijí následující ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 1764 – 1766, § 1793 – 1795, § 1971, § 1977 – 1979, § 2000, § 2002 a § 2050.

12.9          Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.10.2023.